Regulamin konkursu "Wytypuj zwycięzce Euro 2020"

Regulamin konkursu

§1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Marlin sp. z o.o. s.k., ul.Rawicka 46, 63-700 Krotoszyn, NIP: 6211820476 (zwane dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/MarlinSalonKrotoszyn/ (zwanej dalej “Fanpage”).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§2
Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, z powiatu krotoszyńskiego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

§3
Nagroda

 1. W konkursie do wygrania jest 10 piłek ADIDAS UNIFORIA TRAINING BALL, po 1 (jednej) dla 10 (dziesięciu) laureatów (zwana dalej “Nagrodą”).
 2. Nagrodę należy odebrać osobiście (legitymując się ważnym dokumentem) w siedzibie Organizatora.
 3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu fanpage organizatora - https://www.facebook.com/MarlinSalonKrotoszyn/.
 4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§4
Miejsce i zasady konkursu

 1. Konkurs dostępny jest w formie ogłoszenia konkursowego (zwanym dalej: „Post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/MarlinSalonKrotoszyn/ (zwanym dalej: „Fanpage“).
 2. Udział w konkursie można wziąć tylko 1 raz.
 3. Konkurs trwa od 11.06.2021 do 26.06.2021.

§5
Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  1. polubienie Fanpage Organizatora;
  2. polubienie i udostępnienie na swoim profilu Posta konkursowego;
  3. wypełnienie formularza konkursowego, tylko raz, dostępnego na stronie http://bit.ly/marlin-konkurs-euro2020, w tym trafne wytypowanie zwycięzcy turnieju Euro 2020;
 2. Wszystkie informacje o konkursie będą dostępne na Fanpage Organizatora.

§6
Warunki uczestnictwa w konkursie i odbiór nagrody

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
 4. Spośród wszystkich zgłoszeń Organizator wybierze poprawnie wytypowane odpowiedzi. W przypadku, gdy poprawnych zgłoszeń będzie więcej niż 10 decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 10 dni roboczych od momentu zakończenia rozgrywek EURO 2020.
 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona na naszym Fanpage.
 7. Warunkiem przekazania nagrody jest zgłoszenie się Uczestnika po odbiór nagrody w siedzibie Organizatora do 5 dni roboczych. Po tym czasie nagroda przechodzi na kolejnego uczestnika.
 8. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.
 9. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z ceremonii wręczenia nagrody.

§7
Zakres odpowiedzialności organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  4. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§8
Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 11.06.2021 r.”
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.06.2021 r. i obowiązuje do 26.06.2021 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest w Siedzibie Organizatora i na stronie https://www.marlin.com.pl/aktualnosci-i-porady/regulamin-konkursu-wytypuj-zwyciezce-euro-2020

Aktualizacja 30.06.2021 dot. konkursu "Euro 2020 Dogrywka"

§3
Nagroda

 1. W konkursie do wygrania jest 1 piłka ADIDAS UNIFORIA (zwana dalej “Nagrodą”).
 2. Uczestnik, który weźmie udział w konkursach “Wytypuj zwycięzcę Euro 2020” i “Euro 2020 Dogrywka”, zostanie laureatem w obu, otrzyma tylko 1 piłkę.
 3. Nagrodę należy odebrać osobiście (legitymując się ważnym dokumentem) w siedzibie Organizatora.
 4. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu fanpage organizatora - https://www.facebook.com/MarlinSalonKrotoszyn/.
 5. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 6. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§4
Miejsce i zasady konkursu

 1. Konkurs dostępny jest w formie ogłoszenia konkursowego (zwanym dalej: „Post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/MarlinSalonKrotoszyn/ (zwanym dalej: „Fanpage“).
 2. Udział w konkursie można wziąć tylko 1 raz - liczy się pierwszy opublikowany komentarz.
 3. Konkurs trwa od 30.06.2021 do 11.07.2021.

§5
Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  1. polubienie Fanpage Organizatora;
  2. polubienie i udostępnienie na swoim profilu Posta konkursowego;
  3. napisanie w komentarzu posta konkursowego “dogrywka”, kto i dlaczego jego zdaniem jest największą niespodzianką turnieju Euro 2020;
 2. Zgłoszone propozycje zostaną ocenione przez Komisję konkursową (składającą się z wytypowanych przez organizatora parowników), która wybierze najciekawszą, jej zdaniem, odpowiedź.
 3. Wszystkie informacje o konkursie będą dostępne na Fanpage Organizatora.